FLIPPED CLASSROOM IMPLEMENTATION IN SCIENCE TEACHING

Main Article Content

Fatih Serdar YILDIRIM
Serkan Say

Abstract

Internet teknolojisinde ki hızlı gelişme ile birlikte her geçen gün yeni öğrenme ve öğretme yaklaşımları kullanılmaya başlamıştır. Bu yaklaşımlardan birisi olan ters yüz öğrenme modelinde öğretmen seçtiği kaynakları öğrencileri ile ders öncesinde paylaşmakta ve ilgili konu öğretimi bu kaynaklar ile sınıf dışında gerçekleştirilmekte; sınıf içinde ise konu pekiştirme çalışmaları etkileşimli, aktif ve işbirlikli problem çözme etkinlikleri ile sağlanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; Ters Yüz Sınıf modelinin ortaokul 8. sınıf fen bilimleri dersi Maddenin Isı ile Etkileşimi konusunda öğrencilerin akademik başarılarına etkisini ve Ters Yüz Sınıf modeliyle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 öğretim yılında, Konya il merkezindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören toplam 63 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada, nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin birlikte kullanılması yoluyla, araştırma sonuçlarını bütünleştirilmesine imkân sağlayan karma yöntem kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak alanında uzman dört fen bilgisi öğretmeni ve araştırmacı tarafından hazırlanan ‘Başarı Testi, nitel verilerin toplanmasında ise araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır Araştırmada son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; deney grubunun akademik başarısının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu yönde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Deney grubu öğrencileri; ters-yüz sınıf uygulamasıyla başarılarının arttığını, daha iyi öğrendiklerini, ders katılımlarının arttığını, mevcut programa göre ders işlenen sınıftaki konu anlatımını dinlemekten daha eğlenceli bulduklarını ifade etmiştir. Öğrenciler evlerinde internetin olmaması ya da hızının yetersiz olması, bilgisayarlarının donanımlarının yetersiz olmasından dolayı karşılaştıkları sorunları uygulamanın dezavantajları olarak ifade etmişlerdir.


Anahtar Kelimeler: Ters-yüz sınıf modeli, fen öğretimi, akademik başarı

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Fatih Serdar YILDIRIM, Akdeniz University Faculty of Education Science Teacher Education Antalya

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji  Öğretmenliği bölümünden 1999 yılında mezun oldu.Yüksek lisansini aynı bölümde 2011 yılında tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Öğretmenliği Bölümünde 2016 yılında doktora eğitimini tamamladı.Fen bilimleri öğretmeni olarak MEB'de görev yapmaktadır.

Graduated from Selçuk University Faculty of Education Biology Teaching Departmant in 1999.Got master degree at the same University in 2011. Completed  (PHD) doctorate   education at Gazi University Enstitute of Educational Sciences biology teaching Department in 2016. Currently, he is working as a doctoral lecturer at Akdeniz University, Faculty of Education, Department of Science Education..

Serkan Say, Mersin University Faculty of Education Department of Basic Education / MERSİN

Dr. Serkan Say started her education in Erzurum University Kazım Karabekir Education Faculty Science Education undergraduate program in 2007. Then, in 2011, he completed his master's degree in Science Education at Karadeniz Technical University, Institute of Educational Sciences. In 2016, he completed his Ph.D. He is currently a faculty member at Mersin University, Faculty of Education