EXAMINING THE PRE-SCHOOL CURRICULUM IN TERMS OF THE STEM APPROACH

Main Article Content

Sezen Tofur
Yusuf Gökkaya

Abstract

The aim of this study was to examine the preschool curriculum in terms of the STEM approach. Qualitative method was adopted in the study. Document analysis was performed. In the data analysis, inductive content analysis technique was used. Seven themes related to the STEM approach were revealed in the preschool curriculum. These themes included turning theoretical knowledge into practice/product, problem solving, development of skills, teaching of skills, the use of technology,  integration and other statements related to the approach, respectively. The findings showed that the preschool curriculum was adequate in terms of turning theoretical knowledge into practice, development and teaching of skills and problem solving with regard to the STEM approach, while being limited in integration, using technology, and including construction games. The issue that was emphasised the most in the curriculum was skills. No content regarding how children can properly use technology was encountered. As a result, there should be more emphasis on addressing the outcomes with an interdisciplinary approach, and the curriculum should be improved for the use of technology. The curriculum content should be re-structured to attach the same degree of importance to all themes mentioned in this study to make it compatible with the STEM approach.

Article Details

Section
Articles

References

Akdağ, F. T., & Güneş, T. (2015). Enerji konusunda yapılan STEM uygulamaları ile ilgili Fen Lisesi öğrenci ve öğretmen görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(5), 1643-1656.
Akgündüz, D., Aydeniz, M. , Çakmakçı, G. , Çavaş, B. , Çorlu, M. S. , Öner, T. , & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu. İstanbul: Scala Basım.
Akkoyunlu, B., & Tuğrul, B. (2002). Okulöncesi çocukların ev yaşantısındaki teknolojik etkileşimlerinin bilgisayar okuryazarlığı becerileri üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 12-21.
Akman B., Uyanık - Balat G., & Yıldız, T. G. (Ed.). (2010). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Pegem.
Anlıak, Ş., Yılmaz, H., & Şahin-Beyazkürk, D. (2008). Okul öncesinde ve ilköğretimde proje yaklaşımı ve uygulama aşamaları. Milli Eğitim, 179, 101-111.
Asik, G., Kucuk, Z. D., Helvaci, B. , & Corlu, M. S. (2017). Integrated teaching project: A sustainable approach to teacher education. Turkısh Journal of Educatıon, 6(4), 200-215.
Balat, G. U., & Günşen, G. (2017). Okul öncesi dönemde STEM yaklaşımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(42), 337-348.
Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N. , & Akman, B. (2012). Yapılandırmacı bilim eğitimi programı’nın 6 yaş çocuklarının bilimsel süreç becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165), 275-292.
Bray, J. B., Green, K. A. , & Kay, K. (2010). Up to the challenge: The role of career and technical education and 21st century skills in college and career readiness. Retrieved October, 26, 2010.
Blackwell, C. K., Wartella, E., Lauricella, A. R., & Robb, M. (2015). Technology in the lives of educators and early childhood programs: Trends in access, use and professional development from 2012 to 2014. Center on Media and Human Development at Northwestern University, Evanston, IL.
Bybee, R. W. (2010). What is STEM education?. Science, 329(5995), 996.
Clements, D. H., & Sarama, J. (2016). Math, science, and technology in the early grades. The Future of Children, 26(2), 75-94.
Corlu, M. S., Capraro, R. M., & Capraro, M. M. (2014). Introducing STEM education: implications for educating our teachers for the age of innovation. Egitim ve Bilim, 39(171), 74-85.
Creswell, J. W. (2005). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitive and qualitative research. USA: PearsonPrenticeHall.
Gökkaya, Y. (2018). Okul öncesi eğitimde kullanılan eğitsel etkinlik uyarlamalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Helm, J. H., & Beneke, S. (Eds.). (2003). The power of projects: Meeting contemporary challenges in early childhood classrooms—strategies and solutions. Teachers College Press.
Helm, J. H., & Katz, L. G. (2001). Young investigators: The project approach in the early years. Teachers College Press.
Kapıkıran, N. A., İvrendi, A. B., & Adak, A. (2006). Okul öncesi çocuklarında sosyal beceri: durum saptaması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19), 19-27.
Katz, L ., G., (1994). The project approach. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education Urbana IL. ED368509
Kefi, S. , Çeliköz, N. , & Erişen, Y. (2013). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeyleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 300-319.
Koçyiğit, S. , Tuğluk, M. N. , & Kök, M. (2007). Çocuğun gelişim sürecinde eğitsel bir etkinlik olarak oyun/Play as educational activity in the child's development process. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (16), 324-342.
Korkmaz, H. , & Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 91-97.
Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 177-184.
Lind, K. K. (1998). Science in Early Childhood: Developing and Acquiring Fundamental Concepts and Skills. http://www.project2061.org/publications/earlychild/online/experience/lind.htm adresinden erişildi.
National Research Council. (2011). Successful STEM education: A workshop summary. National Academies Press.
McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. Boston: Pearson.
Meng, C. C., Idris, N., & Eu, L. K. (2014). Secondary Students' Perceptions of Assessments in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 10(3), 219-227.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. Retrieved July 9, 2018 from https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
Mulnix, A. B., & Vandegrift, E. V. (2014). A tipping point in STEM education reform. Journal of College Science Teaching, 43(3), 14-16.
Neuman, W. L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri nitel ve nicel yaklaşımlar. İstanbul: Yayın odası.
Özdemir, S. (2016). 5-6 yaş grubu çocukların serbest zaman etkinliklerindeki oyun ve oyuncak tercihlerinin incelenmesi. Journal of Educational Science, 2(2), 1-15.
Paciga, K.A. & Donohue, C. (2017). Technology and Interactive Media for Young Children: A Whole Child Approach Connecting the Vision of Fred Rogers with Research and Practice. Latrobe, PA: Fred Rogers Center for Early Learning and Children’s Media at Saint Vincent College.
Schneider, L. A. (2005). Childcare teachers attitudes, beliefs and knowledge regarding science and the impact on early childhood learning opportunitites (Unpublished master’s thesis). University of Oklahoma, Norman, OK. UMI.
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
Şahin, A. , Ayar, M. C. , & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 1-26.
Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik.Ankara: Seçkin.
Tofur, S. (2015). 21. yy Türk eğitim politikalarının oluşturulmasında kaynaklık eden belgelerin Fullan’ın kavramsallaştırması açısından değerlendirilmesi: 1980-2014. Yayımlanmamış doktora tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Ünal, M., & Akman, B. (2006). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimine karşı gösterdikleri tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 251-257.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin.