THE EFFECTIVENESS OF PROJECT-BASED LEARNING ON SCIENCE EDUCATION: A META-ANALYSIS SEARCH

Main Article Content

Nuri Balemen
Melike Ozer Keskin

Abstract

The present study aims to demonstrate, by means of a meta-analysis, the effectiveness of Project-Based Learning in the context of academic performance and various study characteristics. For this purpose, the relevant literature was reviewed to identify studies using Project-Based Learning in the fields of physics, chemistry, biology, and science. Following the literature review, the study characteristics and the criteria for their inclusion were determined. A total of 48 studies were included and, by means of the analyses conducted, the general effect size of Project-Based Learning in science education was found to be 1.063. This is quite a large effect size by Cohen’s criteria and it shows that Project-Based Learning is 86% more effective in science education compared to traditional learning approaches. Project-Based Learning was found to have a great effect size in different subjects (physics, chemistry, biology, and science), at different levels (primary, secondary, and tertiary), and with samples of various sizes (small, medium, and large). Project-Based Learning can thus be deemed more effective compared to traditional learning approaches.       

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

Nuri Balemen, Ministry of National Education

Dr. Nuri Balemen is a Biology teacher in Ministry of National Education at Turkey. He studies about nanobiotechnology and science education.

Melike Ozer Keskin, Gazi University

Dr. Melike Özer Keskin is currently an associate professor in the Department of Biology Education at Gazi University. Her research interest areas include argumentation based science inquiry and bioethics education.

References

Ayan, M. (2012). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersi akademik başarı düzeyine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,10(1), 167-183.10 Ocak 2013 tarihinde http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/view/104/91 sayfasından erişilmiştir.

Ayas, A. (1995). Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: iki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155. 10 Ağustos 2014 tarihinde http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1231-published.pdf sayfasından erişilmiştir.

Baran, M. (2007). Proje tabanlı öğrenme modelinin fizik öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin elektrostatik konusu başarısına ve fiziğe yönelik tutumlarına etkisi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Barron, B., Schwartz, D., Vye, N., Moore, A., Petrosino, L. & Bransford, J. (1998). Doing with understanding: lessons from research on problem and project-based learning. The Journal of the Learning Science. 7(3), 271-311. 20 Şubat 2013 tarihinde http://web.mit.edu/monicaru/Public/old%20stuff/For%20Dava/Grad%20Library.Data/PDF/Brigid_1998DoingwithUnderstanding-LessonsfromResearchonProblem-andProject-BasedLearning-1896588801/Brigid_1998DoingwithUnderstanding-LessonsfromResearchonProblem-andProject-BasedLearning.pdf sayfasından erişilmiştir.

Bayındır, M. (2007). Nanoteknoloji hayatımızda. Bilim ve Ütopya Dergisi, 152, 12-20.

Cohen, J. (1977). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Routledge.

Cooper, H. & Hedges, L. (1994). The handbook of research synthesis. New York: Russell Sage Foundation

Çakıcı, Y. (2009). Fen eğitiminde bir önkoşul: Bilimin doğasını anlama. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 57-74. 24 Ağustos 2014 tarihinde http://e-dergi.marmara.edu.tr/maruaebd/article/view/1012001052/1012000903 sayfasından erişilmiştir.

Çeliker, H. D. & Balım, A. G. (2012). Effects of Project Based Learning of the “Solar System and Beyond: Space Puzzle” Unit on Student Achievement. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(3), 254-277.12Şubat 2013 tarihinde http://www.keg.aku.edu.tr/index.php/anasayfa/article/view/215/104 sayfasından erişilmiştir.

Çil, A. (2005). Kimya eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin incelenmesi ve öneriler. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dede, Y. & Yaman, S. (2003). Fen ve matematik eğitiminde proje çalışmalarının yeri, önemi ve değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 117-132. 6 Aralık 2014 tarihinde http://gefad.gazi.edu.tr/article/view/5000078861/5000073078 sayfasından erişilmiştir.

Değirmenci, Ş. (2011). Fen ve teknoloji dersinde “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesinin öğretilmesinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Demirhan, C. & Demirel, Ö. (2003). Program geliştirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 48-61. 3 Nisan 2014 tarihinde http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/1100/2042 sayfasından erişilmiştir.

Dilşeker, Z. (2008). Fen ve Teknoloji Dersinde Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi Kullanımının İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına, Ders Başarısına ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Durlak, J. A. & Lipsey, M. W. (1991). A practitioner’s guide to meta-analysis. American Journal of Community Physcology, 19(3), 291-332. 19 Ağustos 2015 tarihinde http://link.springer.com/article/10.1007/BF00938026 sayfasından erişilmiştir.

Emrahoğlu, N. & Öztürk, A. (2010). Fen bilgisi öğretmen adayların akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: bir nedensel karşılaştırma araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 19-30. 17 Ağustos 2013 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001418/5000002109 sayfasından erişilmiştir.

Ekiz, S. O. (2008). Fen ve teknoloji laboratuvarının proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile desteklenerek öğretiminin öğrenci başarısına, hatırda tutma seviyesine ve duyuşsal özelliklerine etkisinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Ergene, T. (1999). Effectiveness of test anxiety reduction programs: a meta-analysis review. Unpublished PhD Thesis, Ohio University, Ohio.

Ergül, N. R. & Kargın, E. K. (2014). The effect of project based learning on students science success. Procedia – Social and Behavioral Science, 136, 537-541. 10 Ocak 2015 tarihinde http://ac.els-cdn.com/S1877042814038531/1-s2.0-S1877042814038531-main.pdf?_tid=9b85ee7c-2751-11e5-b6f8-00000aacb362&acdnat=1436566896_f914b7cbbd6680907cd4932e9f85400bsayfasından erişilmiştir.

Filippatou, D. & Kaldi, S. (2010). The effectiveness of project-based learning diffuculties regarding academic performance, group work and motivation. International Journal of Special Education, 25(1), 17-26. 14 Şubat 2013 tarihinde http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ890562.pdf sayfasından erişilmiştir.

Gillies, R. M. & Ashman, A. F. (2000). The effects of cooperative learning on students with learning diffuculties in the lower elemantary school. The Journal of Special Education, 34(1), 19-27.

Gültekin, Z. (2009). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme uygulamalarının öğrencilerin bilimin doğasıyla ilgili görüşlerine, bilimsel süreç becerilerine ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Güven, E. (2011). Çevre eğitiminde tahmin-gözlem-açıklama destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hung, C. M., Hwang, G. J. & Huang, I. (2012). A Project-based digital storytelling approach for improving students learning motivation, problem solving competence and learning achievement. Educational Technology & Society, 15(4), 368-379. 27Aralık 2014 tarihinde http://www.ifets.info/journals/15_4/31.pdf sayfasından erişilmiştir.

Hunter, J. E. & Schmidt, F. L. (1990). Methods of meta-analysis correcting error and bias in research findings. Newbury Park, California: Sage Publications. 18Mart 2014 tarihindehttp://www.jstor.org/stable/2289738?seq=1#page_scan_tab_contentssayfasından erişilmiştir.

İmer, N. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarı ve tutumuna etkisinin araştırılması.Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Keskin, E. (2011). Proje tabanlı öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin başarı ve fen motivasyonlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Korkmaz, H. & Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200. 23 Ocak 2013 tarihinde http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/makale_goster.php?id=1005 sayfasından erişilmiştir.

Köseoğlu, F, Tümay, H. & Budak, E. (2008). Bilimin doğası hakkında paradigma değişimleri ve öğretimi ile ilgili yeni anlayışlar. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 28(2). 221-237. 4 Aralık 2014 tarihinde http://gefad.gazi.edu.tr/article/view/5000078593 sayfasından erişilmiştir.

Liu, M. & Hsiao, Y. (2002). Middle school students as multimedia designers: a project-based learning approach. Journal of Interactive Learning Research, 13(4), 311-337. 22 Şubat 2013 tarihinde http://search.proquest.com/openview/4fa03dae1dfd91552fbf53c210f8c910/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2031153 sayfasından erişilmiştir.

Nikbay, N. A. (2009). Anlatma yöntemi ile proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısı açısından verimliliğinin karşılaştırılması (besinlerin bozulma nedenleri ve bozulmayı engelleme yolları fermantasyon ünitesi).Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okursoy, G. F. (2009). Kavram haritaları öğretim stratejisinin öğrenci başarısına etkisi: bir meta analiz çalışması. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özahioğlu, B. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenmenin bilimsel süreç becerilerine, başarı ve tutum üzerine etkisi.Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Özbek, Ö. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde küresel ısınma konusunun proje tabanlı öğretim modelinde incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Özdemirli, G. (2011). İşbirlikçi öğrenme yönteminin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumu üzerindeki etkililiği: Bir meta analiz çalışması.Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Özer, D. Z. & Özkan, M. (2011). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının biyoloji konularındaki akademik başarılarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 181-207. 26 Ocak 2013 tarihinde http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/egitim/htmpdf/2011-24(1)/M10.pdf sayfasından erişilmiştir.

Özer, D. Z. & Özkan, M. (2012). Proje tabanlı öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoloji konuları ile ilgili akademik başarılarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 87-102. 26 Ocak 2013 tarihinde http://ucmaz.home.uludag.edu.tr/PDF/egitim/htmpdf/2012-25(1)/M7.pdf sayfasından erişilmiştir.

Rosenberg, M. S., Adams, D. C. & Gurevitch, J. (1997). MetaWin: Statistical software for meta-analysis with resampling tests. Version 1.0 Sunderland. MA: Sinauer Associates.

Rosenthal, R. (1991). Meta-analytic procedurs for social research. Sage publications: Newbury Park, California. 22 Ağustos 2015 tarihinde http://www.amazon.com/Meta-Analytic-Procedures-Research-Applied-Methods/dp/080394246X sayfasından erişilmiştir.

Serttürk, M. (2008). Fen öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin fen başarısı ve tutumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Şahin, M. C. (2005). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: Bir meta analiz çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Şahin, M. (2009). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Toprak, E. (2007). Proje tabanlı öğrenme metodunun ilköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki akademi başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tortop, H. S. (2010). Yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan alan gezisi ile desteklenmiş proje tabanlı öğrenme modelinin güneş enerjisi ve kullanım alanları konusunda uygulanması. Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Tuncer, M. & Taşpınar, M. (2010). Sanal ortamda proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, (7), 104-140.

Ünal, S., Coştu, B. & Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye'de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 183-202. 5 Aralık 2014 tarihinde http://gefad.gazi.edu.tr/article/view/5000078796/5000073014 sayfasından erişilmiştir.

Wolk, S. (1994). Project-based learning: pursuits with a purpose. Educational Leadership, 52(3), 42-45. 19 Mart 2014 tarihinde http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=95a3a9f9-7a78-4ff7-a420-836d55d1c4e9%40sessionmgr4002&hid=4214 sayfasından erişilmiştir.

Yıldız, N. (2009). Meta-analizinde heterojenliğin ve farklı varyans tahmin yöntemlerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yurttepe, S. (2007). İlköğretim fen bilgisi dersinde proje tabanlı öğrenmenin öğrenci başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.