INSTRUMENT PRACTICE HABITS AND METACOGNITIVE STRATEGIES: AN EXPERIMENTAL STUDY ON VIOLIN STUDENTS

Main Article Content

Gül Sakarya
Onur Zahal

Abstract

Çalgı çalışma alışkanlığı edinmek, kendi çalışmalarının amacını belirleyen ve bu doğrultudaki çalışmalarının sonucunda başarıya ulaşmayı hedefleyen öğrenciler için başarıya ulaşmanın yollarından biri olarak düşünülebilir. Bunun için bilişötesi farkındalık ile hareket etmek, hedefe giden yolda uygulanan stratejiler bakımından önemli kabul edilebilir. Bu araştırma bilişötesi farkındalığa dayalı bir keman öğretim programının keman öğrencilerinin çalgı çalışma alışkanlıklarına etkisinin belirlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Çalışmada öğrenme stratejilerinden yineleme, anlamlandırma, örgütleme, duyuşsal stratejiler ve anlamayı izlemeyi stratejilerini bilişötesi farkındalık yoluyla kullanmayı hedef alan deneysel bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda seçkisiz atama yapılarak deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Verilerin toplanmasında “Çalgı Çalışma Alışkanlıkları Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Keman eğitiminde bilişötesi farkındalığın geliştirilmesine dayalı uygulamaların deney grubu keman öğrencilerinin çalgı çalışma alışkanlıklarının alt boyutları olan “çalışmaya değer verme”, “ilgi ve istek”, “çalışmaya hazırlık”, “zamanı doğru kullanma ve düzenli çalışma” boyutlarında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin kendi çalışmalarını planlamaları, izlemeleri ve değerlendirmeleri yönünde teşvik edilmesi önerilmiştir.

Article Details

Section
Articles