THE EFFECT OF VISUAL MEDIA-SUPPORTED CLASSROOM DISCUSSION ON 8TH GRADE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS SOCIO-SCIENTIFIC ISSUES, TOWARDS RESEARCH AND INQUIRY AND ON THEIR DECISION MAKING Sosyobilimsel konular, görsel medya, ortaokul öğrencileri, karar verme, tutum.

Main Article Content

Sibel Usta
Esra Uçak

Abstract

Bu çalışma, görsel medya destekli sınıf içi tartışmaların 8. sınıf tartışmalarına etkisini araştırmayı amaçlamıştır .sınıf öğrencilerinin sosyo-bilimsel konulara, araştırma ve sorgulamaya ve karar vermelerine yönelik tutumları. Araştırma, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Türkiye'nin batısındaki bir şehirde bulunan bir ortaokulda gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu toplam 51 sekizinci sınıf öğrencisi; Deney grubunda 25, kontrol grubunda 26. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışma 9 hafta sürmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak ergen karar verme ölçeği, sosyo-bilimsel konulara yönelik tutum ölçeği ve araştırma ve sorgulamaya yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Kontrol grubu öğrencileri ile fen bilimleri öğretim programında tanımlanan sınıf içi etkinlikler, deney grubu öğrencileri ile müfredatta tanımlanan etkinliklere ek olarak görsel medya destekli sınıf içi tartışmalar yapılmıştır. Araştırma sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerinin sosyobilimsel konulara yönelik tutum ve araştırma ve sorgulama ölçeklerinden aldıkları ön test ve son test puan ortalamaları arasında deney grubu öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Kontrol grubu öğrencilerinin ergen karar verme ölçeğinden aldıkları ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık görülmezken,

Article Details

Section
Articles